Visit us on:
YouTube

Coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi London

Vieát bôûi Jane Antoniak

 

Long Duc Ngo and Family

 

Long Duc Ngo and Family

 

 

 

Ñoái vôùi Ngo Duc Long, London laø moät nôi tuyeät vôøi ñeå nuoâi döôõng gia ñình saùu ñöùa con cuûa oâng aáy. Moät soá caùc con vaãn coøn hoïc trung hoïc trong khi nhöõng ñöùa khaùc ñaõ toát nghieäp Ñaïi hoïc Western Ontario vaø ñang haønh ngheà chuyeân moân. Hai caäu con trai laø giaùo vieân vaø moät coâ con gaùi ñang hoïc chöông trình haäu cöû nhaân ñeå trôû thaønh döôïc só. Ñaây laø moät giaác mô bieán thaønh hieän thöïc ñoái vôùi Long, ngöôøi ñaõ ñeán ñaây laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1986 ñeå giuùp gia ñình beân vôï ñieàu haønh moät cöûa haøng taïp hoùa nhoû. Baây giôø, oâng aáy laø moät ngöôøi ñieàu haønh noåi tieáng cuûa moät trong nhöõng nhaø haøng Vieät Nam laâu ñôøi nhaát taïi London, vôùi teân goïi Nhaø haøng Vietnam, nôi oâng aáy luoân nôû nuï cöôøi ñeå chaøo ñoùn haøng ñoaøn khaùch ñeán vôùi nhaø haøng.

Caùc con cuûa oâng ñaõ ñöôïc giaùo duïc baèng tieáng Anh vaø tieáng Vieät taïi London, theo hoïc caùc tröôøng coâng laäp vaø cuõng hoïc caùc lôùp ngoân ngöõ truyeàn thoáng Vieät ngöõ caùc saùng thöù Baûy taïi tröôøng St. Anne ôû cuoái phía ñoâng baéc cuûa thaønh phoá. Nhaø tröôøng cuõng toå chöùc moät khoùa heø trong naêm tuaàn keát thöùc baèng moâät buoåi caém traïi thöôøng nieân vaø moät leã maõn khoùa moãi muøa heø taïi coâng vieân Fanshawe.

“Toâi vui söôùng ôû taïi London. Tröôøng hoïc vaø moïi thöù ñeàu quaù toát cho caùc ñöùa treû vaø toâi yeâu thích nôi naøy,” Long noùi. “Toâi yeâu thaønh phoá cuûa toâi bôûi vì noù bình an vaø tónh laëng. Moïi ngöôøi ôû ñaây ñeàu coù moät thaùi ñoä côûi môû. Ví duï, neáu baïn ñang laùi xe vaø muoán queïo, hoï ngöøng laïi vaø ñeå baïn ñi,” oâng aáy cöôøi khuùc khích. “Ngöôøi ta lòch söï vôùi nhau ôû ñaây nhö vaäy ñoù.”

Chính baûn thaân Long ñaõ hoïc caùc lôùp Anh vaên nhö moät ngoân ngöõ thöù nhì (English as a Second Language/ESL) vaø ñaõ hoaøn taát chöông trình trung hoïc cuûa mình vôùi baèng toát nghieäp taïi London baèng caùch theo hoïc taïi caùc lôùp cuûa Trung taâm giaùo duïc G. A. Wheable daønh cho ngöôøi tröôûng thaønh (G. A. Wheable Centre for Adult Education) (trung taâm ñöôïc ñieàu haønh bôûi Hoäi ñoàng giaùo duïc Thames Valley) and taïi cô sôû St. Patrick cuûa Trung taâm Hoïc suoát ñôøi (Centre for Lifelong Learning) (ñöôïc ñieàu haønh bôûi Hoäi ñoàng giaùo duïc Coâng giaùo London (London District Catholic School Board).

Cuõng nhö nhieàu ngöôøi Vieät khaùc, Long laø moät Phaät töû. Taïi London coù ba ngoâi chuøa laø nôi oâng aáy coù theå theo ñuoåi nieàm tin cuûa mình: Niem Phat Duong London, 732 Lorne Ave (519-432-7828), Thien Vien Minh Dang Quang, 228 Clarence St (519-438-1390) vaø Chua Duc Quang taïi goùc ñöôøng Hamilton vaø Eggerton. Vôùi nhöõng ngöôøi theo ñaïo Coâng giaùo thì coù nhaø thôø Coâng giaùo Vieät Nam, sinh hoaït ôû thaùnh ñöôøng St. Andrews vaø coù thöïc hieän caùc buoåi thaùnh leã baèng tieáng Vieät haøng thaùng. Coäng ñoàng Coâng giaùo Vieät Nam cuõng coù moät nhoùm hoaït ñoäng vaên hoùa, coù chuû tòch vaø hoäi ñoàng quaûn trò ñöôïc baàu leân. Toaøn theå coäng ñoàng, cuûa caû hai toân giaùo, haèng naêm toå chöùc ñoùn naêm môùi baèng caùch möôùn moät hoäi tröôøng hay moät trung taâm coäng ñoàng ñeå toå chöùc moät buoåi tieäc möøng xuaân long troïng.

Theo caùc phoûng öôùc ñuùng nhaát thì ngöôøi Vieät ñaõ ñeán London vaø vuøng phuï caän laàn ñaàu tieân vaøo giöõa nhöõng naêm 1970. Caùc nhoùm lôùn nhöõng ngöôøi Vieät ñaõ ñeán sau vaøo cuoái thaäp nieân 70 vaø ñaàu thaäp nieân 80 nhö laø nhöõng ngöôøi tî naïn, ñöôïc baûo trôï bôûi nhieàu nhaø thôø vaø caùc nhoùm coäng ñoàng ngöôøi Canada. Keà töø ñoù, theâm nhieàu thaân nhaân cuûa caùc gia ñình ñaõ di daân ñeán London vaø coäng ñoàng baây giôø coù khoaûng 4000 ngöôøi, phaàn lôùn ñònh cö taïi khu vöïc Huron-Highbury cuûa thaønh phoá. Long giuùp ñôõ cho nhieàu ngöôøi môùi ñeán ñeå hoï chuaån bò trôû thaønh caùc coâng daân Canada, giuùp hoï baèng caùch dòch caùc caâu hoûi thi quoác tòch. OÂng aáy ñaõ trôû thaønh coâng daân töø naêm 1988 vaø keâu goïi nhöõng ngöôøi Vieät khaùc haõy noi göông oâng aáy. “Ñaây laø quoác tòch thöù nhì cuûa toâi. Toâi caûm thaáy thaät vui söôùng khi toâi giuùp nhöõng ngöôøi khaùc trôû thaønh coâng daân Canada. Toâi thuùc giuïc hoï haõy coá gaéng ñeå giuùp Canada. Toâi tin raèng toâi phaûi laøm moät ñieàu gì ñoù cho quoác gia naøy.”

Trong khi oâng aáy cung caáp cho nhöõng ngöôøi AÙ Chaâu vaø nhöõng ngöôøi Canada vôùi nhöõng thöùc aên Vieät nam ngon mieäng, thì cuõng coù nhöõng nhaø haøng Vieät Nam khaùc vaø nhieàu nôi khaùc taïi London giuùp cho nhöõng ngöôøi môùi ñeán caûm thaáy nhö ñang ôû queâ höông cuûa mình. Coù hai tieäm taïp hoùa AÙ chaâu baùn nhieàu caùc loaïi baùnh vaø gia vò ñaëc bieät cuûa ngöôøi Vieät: Tieäm taïp hoùa AÙ chaâu ôû ñöôøng Hamilton vaø tieäm New Kompong Spei ôû goùc ñöôøng Huron vaø Clarke Side. Ñoàng thôøi, moät soá doanh nghieäp London cung caáp caùc dòch vuï, nhö caùc lôùp daïy laùi xe baèng Vieät ngöõ. Thaønh phoá coù nhieàu doanh nghieäp toàn taïi trong thôøi gian daøi haønh ngheà chaêm soùc moùng tay do caùc gia ñình ngöôøi Vieät laøm chuû, cung caáp dòch vuï chaêm soùc moùng tay vaø moùng chaân.

____________________________________________________
Jane Antoniak laø moät nhaø baùo vaø laø chuû cuûa doanh nghieäp Antoniak Communications Inc taïi London. Coät baùo cuûa baø aáy, How Did You Get Here? (Quí vò ñaõ ñeán ñaây baèng caùch naøo?), ñaõ ñöôïc in trong tôø London Free Press trong 5 naêm, ñöôïc söï coâng nhaän cuûa Thaønh phoá London trong vieäc quaûng baù söï ña daïng vaø caùc quan heä chuûng toäc.